Náš klub

SK » Náš klub

« späť
Aeroklub Prievidza – súčasnosť

Náš Aeroklub je nekomerčnou, samostatnou, nezávislou, dobrovoľnou, nepolitickou a otvorenou organizáciou záujemcov o letecký a parašutistický špor­t.

Bol založený v roku 1950 a dnes je záujmovým neziskovým občianskym združením. Jeho poslaním je rozširovať a prehlbovať záujem o letecké športy v širokej verejnosti, propagovať leteckú turistiku a vplyv klubového života na rozvoj ľudskej osobnosti, rodiny a mládeže.

Členom Aeroklubu sa môže stať každý občan SR alebo občan iného štátu bez rozdielu veku, pohlavia, politickej príslušnosti alebo náboženského vyznania, ktorý súhlasí so stanovami Aeroklubu, písomne požiada o prijatie za člena Aeroklubu a Rada Aeroklubu prijatie schváli.

Venujeme veľkú pozornosť reprezentácii na úrovni Slovenskej republiky a medzinárodných podujatiach.

Vo svojej odbornej činnosti sa riadime národnými i medzinárodnými zákonmi a predpismi Slovenského národného aeroklubu , ktorého sme členom.

Odbornou prípravou zabezpečujeme nielen športovú a záujmovú činnosť, ale základy získané u nás je možné rozvíjať profesionálne, čoho dôkazom je množstvo dopravných pilotov lietajúcich v mnohých leteckých spoločnostiach po celom svete, ktorí začínali práve u nás.

Podľa leteckého zákona a predpisov o zahraničnom styku vykonávame leteckú, parašutistickú a obchodnú činnosť aj vo vzťahu k zahraničným osobám a organizáciám.

Vlastná činnosť Aeroklubu je rozdelená na dve základné časti:

  • uspokojovanie potrieb svojich členov v oblasti leteckého výcviku, leteckého športu a leteckej turistiky
  • organizovanie športových a kultúrno-spoločenských podujatí

Hospodárime s vlastným majetkom a udržujeme ekonomickú sebestačnosť bez napojenia na rozpočet štátu či miestnej samosprávy. Pre účely výkonu doplnkových činností naše združenie založilo spoločnosť Aeroklub Prievidza s.r.o., ktorá je prevádzkovateľom letiska Prievidza.

Všetky činnosti združenia vykonávajú členovia aeroklubu vo svojom voľnom čase bez nároku na finančnú odmenu. Výnosy zo všetkých aktivít sú v plnom rozsahu použité na chod a ďalší rozvoj aeroklubu.

Sme otvorení širokej verejnosti, či už v aktívnom záujme o zapojenie sa do niektorej z činností Aeroklubu, alebo iba pre divácke posedenie v zaujímavom prostredí letiska.

« späť

zápis: 17.02.2015 | počet zobrazení: 195056

zatvoriť detail obrázka
Kontakt:
Aeroklub Prievidza,
občianske združenie
Letisková 387/8
971 03   Prievidza

IČO: 170 670 06
DIČ: 2021143432

tel.:+421 911 11 05 04

Realizácia: K3 GROUP, s.r.o.