Počasie:
LZPE - Airfield Prievidza, Slovakia
DATE: 12 December 2019 / 03:38 [02:38UTC]
CURRENT WEATHER:
Temp: 1 °C
Dew: -3 °C
Wind: 2.3 / 29
Wind Gust 10 min max: 4.0
QNH: 1011.3 & Steady
Humidity: 77 %
Rainrate: 0.0 mm/hr
Sunrise: 07:29
Sunset: 15:49

Prevádzkové informácie

SK » Letisko » Informácie pre pilotov » Prevádzkové informácie

« späť

Prevádzková doba letiska

1 Správa letiska Tel.: +421 911 11 05 04
2 Prevádzka letiska APRÍL až OKTÓBER: PO-NE: 08:00 –15:00 LT
    Mimo tohto času 24 hodín vopred
    Velitelia lietadiel sú povinní informovať u prevádzkovateľa letiska telefonicky o aktuálnom stave letiska.
    Prílet bez spojenia len po koordinácii a súhlase na tel. čísle +421 911 11 05 04
    Vykonávanie výsadkovej činnosti, v zmysle Úpravy Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 4/2010 Pravidlá pre výsadkové činnosti.
    Nočná prevádzka len na základe súhlasu a povolenia prevádzkovateľa letiska 24 hod vopred
    Vykonávanie komerčných činností inými prevádzkovateľmi len na základe povolenia prevádzkovateľa letiska
3 Zdravotná služba NIL
4 Bezpečnostná ochrana letiska NIL
5 Hasičaská záchranná služba Pre prúdové lietadlá a počas nočnej prevádzky pre lietadlá nad 2t MTOM

Parametre RWY

RWY Zem. smer RWY (m) CWY (m) RWY Strip (m) TORA (m) ASDA (m) TODA (m) LDA (m) Únosnosť Povrch
04R 036° 949×23 60×80 1069×80 1009 1009 1069 949 PCN29F/D/W/T Asfalt
22L 216° 949×23 60×80 1069×80 1021 1021 1081 949 PCN29F/D/W/T Asfalt
04L 036° 944×55 60×112 1064×112 944 944 1004 944 5700kg / 0,4MPa Tráva
22R 216° 944×55 60×112 1064×112 944 944 1004 944 5700kg / 0,4MPa Tráva

Spevnená RWY 22L/04R je po celej svojej dĺžke priečne drážkovaná pre zabezpečenie lepších brzdných účinkov. Drážkovanie končí cca 3m od pozdĺžnych okrajov RWY

Parametre drážkovania v mm:

drazkovanie

Odbavovacia plocha (APN):

Odbavovacia plocha APN má nepravidelný tvar s asfaltovým povrchom, únosnosťou PCN 29F/D/W/T a celkové rozmery má 89,38×80,14 m.
Pri juhozápadnej hrane APN je zriadená plocha pre plnenie lietadiel LPH o rozmeroch 20,40×16,32. Plocha pre plnenie lietadiel LPH bude využívaná až po vybudovaní čerpacej stanice pohonných hmôt.
Únosnosť odbavovacej plochy odpovedá únosnosti RWY 04R/22L resp. TWY A.

Rolovacia dráha (TWY) RWY 22L/04R

Dĺžka: 57,65 m
Šírka: 10,50 m
Povrch: asfalt
Únosnosť: PCN 29F/D/W/T

TWY Strip

Šírka TWY Stripu siaha do vzdialenosti 21,5 m na každú stranu od osi TWY (celková šírka TWY Stripu je 43 m). Upravená časť povrchu TWY Stripu siaha do vzdialenosti 12,5 m od osi TWY tj. 7,25 m za hranu TWY. TWY Strip je trávnatý o únosnosti rovnakej ako má RWY Strip RWY 04R/22L.

Vizuálne prostriedky

Osové značenie:
RWY 22L/04R Podľa grafickej prílohy
RWY 22R/04L NIL
 
Prahové značenie:
RWY 22L/04R Podľa grafickej prílohy
RWY 22R/04L značky v tvare písmena „L“ s rozmermi 0,8×6×4,5 m
 
Postranné značenie:  
RWY 22L/04R Podľa grafickej prílohy
RWY 22R/04L obdĺžnikové značky s rozmermi 0,8×3 m rozmiestnené pozdĺž RWY každých 200 m.
Značenie TWY Podľa grafickej prílohy
Značenie hraníc letiska Medzníky bielo-červené každých 100 m
Návestná plocha Rozmery plochy 9×9 m. Umiestnená južne APN
Veterný rukáv Umiestnený na hangári Aeroklubu, osvetlený
Svetelné zariadenia pre nočnú prevádzku
Rozjazdová a dojazdová plocha podľa grafickej prílohy

Miestne pravidlá prevádzky

1 Letiskové okruhy Ľavý okruh RWY 22 a pravý okruh RWY 04 – motorová prevádzka
    Pravý okruh RWY 22 a ľavý okruh RWY 04 – bezmotorová prevádzka
2 Navijakové vzlety RWY 22R / 04L
3 Paralelná prevádzka na RWY Súčasná prevádzka na paralelných dráhach nie je povolená okrem schválených postupov počas súťaží v bezmotorovom lietaní
4 TWY – Rolovacie dráhy rolovanie sa vykonáva podľa grafickej prílohy
5 Doskoková plocha Podľa grafickej prílohy
6 Výsadkové činnosti v zmysle Úpravy Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 4/2010 Pravidlá pre výsadkové činnosti.
7 Nočná prevádzka obmedzená, na vyžiadanie, len s povolením prevádzkovateľa letiska

Doplňujúce informácie

1 Prostriedky pre spojenie s lietadlom a) rádiové – druh spojenia VHF
    b) frekvencia 123,055 MHz
    c) vizuálne – zástavky
2 Iné letiská v blízkosti letiska NIL
3 Postupy na zmenšenie hluku a) V súvislosti s priblížením na pristátie musí byť dodržiavaná minimálna výška 2000 ft ALT pre motorové lietadlá nad mestom Prievidza a kúpeľmi Bojnice
    b) Zákaz vykonávania nízkych prieletov
  Obmedzenia pre vzlet RWY 04R/L: a) vzlet musí začať od začiatku RWY
    b) zákruta po vzlete môže byť zahájená až po dosiahnutí N okraja mesta Prievidza
    c) nelietať nad zastavanými plochami mesta Prievidza
    d) pravý prevádzkový okruh
4 Prostriedky na odstránenie nespôsobilých lietadiel z pohybových plôch Traktor, štvorkolka

Odplaty za používanie letiska

Základom výpočtu odplát je maximálna vzletová hmotnosť (MTOM) lietadla uvedená výrobcom lietadla
Sadzby za každú tonu (aj započatú) maximálnej vzletovej hmotnosti (MTOM) lietadla:

Typ odplaty Sadzba (vrátane DPH)
Plné pristátie lietadla do 600kg MTOM vrátane 4,00 EUR
  od 601kg do 2000kg MTOM vrátane 8,00 EUR
  Nad 2000kg MTOM + 4,00 EUR za každú ďaľšiu začatú tonu
Letmé pristátie lietadla 4,00 EUR
Parkovanie lietadla (nad 2 hod) 0,50 EUR/hod.

Prevádzkovateľ letiska je oprávnený s jednotlivými prevádzkovateľmi lietadiel dohodnúť spôsob úhrady odplát za cvičné pristátia (za série letov a pod.), prípadne poskytnúť primeranú zľavu, ak to bude pre obe strany výhodné. V prípade domovských bázovaných lietadiel, alebo v prípade krátkodobých bázovaných lietadiel na letisku Prievidza je prevádzkovateľ letiska oprávnený poskytnúť zľavu.

Majiteľ a prevádzkovateľ lietadla sú spoločne a jednotlivo zodpovední za platenie odplát. Osobou povinnou zaplatiť odplatu je osoba, ktorá bola prevádzkovateľom lietadla v čase, keď bol vykonaný let. Ak je prevádzkovateľ neznámy, považuje sa za prevádzkovateľa majiteľ lietadla, pokiaľ nepreukáže, ktorá iná osoba bola prevádzkovateľom. Odplaty sú splatné pred odletom lietadla, pokiaľ nebolo dopredu zmluvne dohodnuté inak.

V prípade požiadavky na zabezpečenie prevádzky mimo prevádzkových hodín letiska (napr.nočná prevádzka), je prevádzkovateľ letiska Prievidza oprávnený účtovať si poplatky na základe individuálnej dohody s prevádzkovateľmi lietadiel.

Zimná prevádzka letiska

Vzhľadom na lokalitu letiska a stálosť snehovej pokrývky sa zimná prevádzka rozdeľuje na prevádzku:

 • Bez snehovej pokrývky
 • So snehovou pokrývkou

  Pri prevádzke bez snehovej pokrývky platia rovnaké ustanovenia, ako pri prevádzke v letných mesiacoch, so zvýšenou pozornosťou na možný výskyt premočenia povrchu pohybových plôch.

  Pri prevádzke so snehovou pokrývkou, s ohľadom na vonkajšiu teplotu a výšku snehovej pokrývky sa určuje nasledovný postup:

Pre nespevnené trávnaté plochy:

 • snehová pokrývka do výšky 0,05 m – nevyžaduje sa žiadna činnosť
 • snehová pokrývka ≥0,05 m – vyžaduje sa valcovanie nespevnených RWY a pohybových plôch

Pre spevnené plochy a svetelné návestidlá:

 • vyžaduje sa mechanické čistenie a odstránenie snehovej pokrývky
 • zimná prevádzka na spevnených plochách letiska je povolená len v prípade ak RWY je čistá a suchá, bez snehovej a ľadovej pokrývky.

  Zimná údržba prevádzkových plôch letiska sa vykonáva s ohľadom na technické a personálne možnosti prevádzkovateľa letiska Prievidza.

O aktuálnom stave pohybových a odstavných plôch počas zimného obdobia je nutné informovať sa vopred u VLP AK Prievidza

« späť

zápis: 03.01.2017 | počet zobrazení: 0

Kontakt:
Občianske združenie
Aeroklub letisko Prievidza
Letisková 8
971 03   Prievidza

IČO: 170 670 06
DIČ: 2021143432

tel.: +421 46 543 06 11
+421 911 11 05 04
fax: +421 – 46 – 543 81 11

Realizácia: K3 GROUP, s.r.o.